HUMIC ACID

Messung der Qualität

 CZ

Gravimetrické stanovení obsahu popela čistého vzorku humínové kyseliny.

Obsah nespalitelného zbytku (popela) v preparátu vyčištěných huminových kyselin byl proveden gravimetrickou metodou. Z každé ze zpracovávaných frakcí huminových kyselin byly stanovovány dva nezávislé vzorky. Na závěr, kdy byly jednotlivé frakce smíchány, byla stejným způsobem provedena ještě 2 kontrolní stanovení celkové směsi.

Použité vybavení:

Všechna vážení byla provedena na analytických vahách značky KERN&Sohn, GmbH (typ ABJ 220‐4m). Pro žíhání vzorků byla použita muflová vertikální pec typ LMV (LAC).

Postup:

Obsah popela byl stanovován v porcelánovém kelímku, který byl před samotným gravimetrickým stanovením 15 minut žíhán modrým plamenem do konstantní hmotnosti (ochlazení v exsikátoru). Do takto připraveného kelímku byla přenesena navážka vzorku a ten byl vložen do muflové pece, která byla vyhřáta na teplotu 1050°c a při této teplotě udržována po dobu 2 hodin. Po vyžíhání byl porcelánový kelímek umístěn do exsikátoru na žíhací síťku, kde byl ponechán do úplného vychladnutí. Následně byla zjištěna hmotnost nespalitelného zbytku (popela) v kelímku.


ME

Гравиметријско одређивање садржаја пепела у узорку чисте хуминске киселине.

Садржај нерастворљивих остатака (пепела) у пречишћеном препарату хуминске киселине извршен је гравиметријском методом. Од сваке третиране фракције хумске киселине одређена су два независна узорка. На крају мешања појединих фракција изведене су две контролне групе укупне смеше на исти начин.

Половна опрема:

Све вагање извршено је на аналитичкој ваги марке КЕРН & Сохн, ГмбХ (тип АБЈ 220-4м). За каљење узорака користили смо вертикалну пећ ЛМВ (ЛАЦ).

Процедура:

Садржај пепела одређиван је у порцуланском лонцу, који је загријаван на константну тежину 15 минута у плавом гравитационом пламену пре гравиметријског одређивања. (Хлађење у ексикатору). Тежина узорка је пребачена у тако направљене посуде и смештена у мућкалу, која је загревана на 1050 ° Ц и држана на овој температури 2 сата. Након сјаја порцулански лончић стављен је на мрежицу ​​са сјајем у ексикатору, где је остављен да се потпуно охлади. Затим је одређена маса незапаљивог остатка (пепела) у лонцу.
Gravimetrijsko određivanje sadržaja pepela u uzorku čiste huminske kiseline.

Sadržaj nerastvorljivih ostataka (pepela) u prečišćenom preparatu huminske kiseline izvršen je gravimetrijskom metodom. Od svake tretirane frakcije humske kiseline određena su dva nezavisna uzorka. Na kraju mešanja pojedinih frakcija izvedene su dve kontrolne grupe ukupne smeše na isti način.

Polovna oprema:

Sve vaganje izvršeno je na analitičkoj vagi marke KERN & Sohn, GmbH (tip ABJ 220-4m). Za kaljenje uzoraka koristili smo vertikalnu peć LMV (LAC).

Procedura:

Sadržaj pepela određivan je u porculanskom loncu, koji je zagrijavan na konstantnu težinu 15 minuta u plavom gravitacionom plamenu pre gravimetrijskog određivanja. (Hlađenje u eksikatoru). Težina uzorka je prebačena u tako napravljene posude i smeštena u mućkalu, koja je zagrevana na 1050 ° C i držana na ovoj temperaturi 2 sata. Nakon sjaja porculanski lončić stavljen je na mrežicu ​​sa sjajem u eksikatoru, gde je ostavljen da se potpuno ohladi. Zatim je određena masa nezapaljivog ostatka (pepela) u loncu.

DE

Gravimetrische Bestimmung des Aschegehalts in der reine Huminsäure Probe.

Der Gehalt an unlöslichen Rückständen (Asche) der gereinigten Huminsäurepräparation wurde nach dem gravimetrischen Verfahren durchgeführt. Aus jeder der behandelten Huminsäurefraktionen wurden zwei unabhängige Proben bestimmt. Am Ende des Mischens der einzelnen Fraktionen wurden noch zwei Kontrollgenge des Gesamtgemischs auf der selbe Weise durchgeführt.

Gebrauchtgeräte:

Alle Wägungen wurden auf der Analysenwaage der Marke KERN & Sohn, GmbH (Typ ABJ 220-4m) durchgeführt. Zum Tempern der Proben verwendeten wir Vertikalofen Typ LMV (LAC).

Verfahren:

Der Aschegehalt wurde in einem Porzellantiegel bestimmt, der vor der gravimetrischen Bestimmung für 15 Minuten in blauer Schwerkraftflamme auf ein konstantes Gewicht getempert. (Abkühlen in einem Exsikkator). In den auf diese Weise hergestellten Tiegel wurde das Probengewicht übertragen und in einen Muffelofen gebracht, der auf 1050 ° C erhitzt wurde und 2 Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Glühen wurde der Porzellantiegel auf ein Glühnetz in den Exsikkator gestellt, wo er vollständig abkühlen konnte. Anschließend wurde die Masse des nicht brennbaren Rückstands (Asche) im Tiegel bestimmt.


EN

Gravimetric determination of the ash content in the pure humic acid sample

The content of insoluble residues (ash) of the purified humic acid preparation was carried out by the gravimetric method. From each of the treated humic acid fractions, two independent samples were determined. At the end of the mixing of the individual fractions, two more control genes of the total mixture were carried out in the same way.

Used equipment:

 All weighings were carried out on the analytical balance of the brand KERN & SON, GmbH (type ABJ 220-4m). For annealing the samples we used vertical furnace type LMV (LAC).

Method:

 The ash content was determined in a porcelain crucible, which was tempered for 15 minutes in a blue gravity flame to a constant weight before the gravimetric determination. (Cooling in a desiccator). In the crucibles thus prepared, the sample weight was transferred and placed in a muffle furnace, which was heated to 1050 ° C and kept at this temperature for 2 hours. After annealing, the porcelain crucible was placed on a funnel in the desiccator, where it was allowed to cool completely. Subsequently, the mass of the non-combustible residue (ash) in the crucible was determined.

Patent der Firma HAGENUK AG, BBMPi AS, EUROHEMICAL DOO,

IF-HOLDING GMBH

ZERTIFIKAT-BBMPi-2018.-2018

World J Gastroenterol -2018