FAQ


DE

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Ing.ROMAN BARFUSZ Direktor


CZ

S přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které se nacházejí mimo odpovědnosti autora, odpovědnost by se použila pouze v případech, vstoupí v platnost, v níž autor obsahu má znalosti a bylo by technicky možné a únosné aby se zabránilo používání nelegálního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení žádné ilegální obsahy na stránkách, které mají být identifikovány. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných / propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po propojení. Toto prohlášení platí pro všechny v rámci svých vlastních internetové odkazy a odkazy, stejně jako pro cizí zápisy v knihách hostů, diskusních fórech a e-mailové konference. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací leží výhradně s poskytovatelem stránky, na které odkazují nebyl ten, kdo zaměřené na tyto stránky.

Ing.ROMAN BARFUSZ Statutarní ředitel


EN

In the case of direct or indirect references to third-party websites („hyperlinks“) that lie outside the responsibility of the author, a liability obligation would only come into force in the event that the author is aware of the contents and is technically possible and reasonable , To prevent the use in case of illegal contents. The author hereby expressly declares that at the time of linking no illegal content was recognizable on the pages to be linked. The author has no influence on the current and future design, the content or the origin of the linked / linked pages. Therefore, he hereby expressly dissociates himself from all contents of all linked pages, which have been changed after the linking. This statement applies to all links and references placed within the Internet site as well as to foreign entries in guest books, discussion forums and mailing lists provided by the author. Liability for illegal, incorrect or incomplete contents and in particular for damages resulting from the use or non-use of such provided information is solely the responsibility of the provider of the site to which reference has been made, not the person who merely refers to the respective publication via links.

Ing.ROMAN BARFUSZ CEO